Bản tin cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN

SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

-------------------------

 Số: 15.11/2018/NQHĐQT/AMV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

 

-                           Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

-                           Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;

-                           Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/11/2018.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

-     Ngày đăng ký cuối cùng:  06/12/2018

-     Lý do thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

-     Thời gian tổ chức thực hiện: Dự kiến từ ngày 12/12/2018 đến ngày 02/01/2019

-     Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty

-     Nội dung lấy ý kiến:

1          Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty;

2          Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Ủy quyền cho bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VT. 

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Tuấn- Mã chứng khoán: AMV 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.304.800 CP (tỷ lệ 12,19%) 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.000.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.304.800 CP (tỷ lệ 8,5%) 
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu cá nhân 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/10/2018.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Trần Văn Tuấn- Mã chứng khoán: AMV 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.091.600 CP (tỷ lệ 18,78%) 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.786.800 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.304.800 CP (tỷ lệ 12,19%) 
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu cá nhân 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 26/09/2018.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: AMV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.370.400 CP (tỷ lệ 5,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.118.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.488.600 CP (tỷ lệ 9,18%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến thị trường không thuận lợi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/08/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/09/2018.
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Phạm Thị Oanh 
- Mã chứng khoán: AMV 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Phạm Văn Tuy 
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT 
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con 
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 985.500 CP
- Lý do không mua hết số lượng đã đăng ký: Do diễn biến thị trườn không thuận lợi
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau giao dịch: 985.500 CP (Tỷ lệ: 3,63%) 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh 
- Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 20/08/2018 đến ngày 17/09/2018

LIÊN HỆ

  • HOTLINE: 028 36361334

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.amvibiotech.com

ĐỊA CHỈ

Văn phòng Hà Nội
     Tel: (+84)04-32007901
Trụ sở chính : 48-50M Hòang Quốc Việt , Phường Phú Mỹ , Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Green Dark_Green Oranges Yellow
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top