Bản tin cổ đông

CÔNG TY CỔ PHẦN

SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

-------------------------

 Số: 1006/2019/NQHĐQT/AMV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức)

 

-                           Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

-                           Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;

-                           Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 1006/2019/BBHĐQT/AMV ngày 10/06/2019.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/AMV/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 26/05/2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ như sau:

-Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 27.115.750 CP

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.115.750 CP

- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 CP

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.846.300 CP

- Mệnh giá : 10.000 đồng

- Tổng mệnh giá phát hành: 108.463.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu đồng)

- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

- Tỷ lệ phát hành : 40% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận 40 cổ phần mới)

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 421 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được tính như sau : 421 x 40% = 168,4 CP. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 168 cổ phần ; 0,4 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

-    Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

-    Phương thức phân phối :

+ Đối với Chúng khoán đã lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với Chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại trụ sở công ty

-    Lưu ký và niêm yết cổ phiếu : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

-    Ngày chốt danh sách chia cổ tức bằng cổ phiếu : Dự kiến Quý 3/2019

-    Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu : Dự kiến Quý 3, 4/2018

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VT. 

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Danh sách thư mời bị chuyển hoàn (tính đến 21/05/2019)

STT Tên người nhận Tỉnh phát
     
1 Vũ Hoàng Diệu Linh Hà Nội
     
2 Nguyễn Hữu Giá Hà Nội
     
3 Nguyễn Thị Hồng Nhung Ninh Bình
     
4 Lại Thị Thu Hương Hà Nội
     
5 Vũ Anh Tiến Hà Nội
     
6 Đỗ Thu Hiền Hà Nội
     
7 TẠ QUANG HÙNG Nghệ An
     
8 Vũ Hùng Cường Hải Dương
     
9 Nguyễn Thanh Dương Bắc Giang
     
10 TÔ THỊ YẾN Hà Nội
     
11 JANG MINSU Hà Nội
     
12 Nguyễn Văn Tước Thanh Hoá
     
13 KIỀU MẠNH THẠC Hà Nội
     
14 Trịnh Quốc Hợi Hà Nội
     
15 Lê Thanh Tùng Hà Nội
     
16 Nguyễn Tuấn Long Hà Nội
     
17 Nguyễn Thị Hồng Luyên Hưng Yên
     
18 Lưu Thị Nụ Hà Nội
     
19 Bùi Thu Thủy Hà Nội
     
20 Nguyễn thị Duyên Ninh Bình
     
21 Lý Thị Phương  Hải Hà Nội
     
22 Bùi Thị Lượng Hà Nội
     
23 Lê Thị Giang Hương Hà Nội
     
24 Nguyễn Thị Ngọc Hà Hà Nội
     
25 Nguyễn Văn Huynh Hà Nội
     
26 Đặng Đình Thắng Hà Nội
     
27 Nguyễn Lâm Tùng Hà Nội
     
28 Nguyễn Vân Chi Hà Nội
     
29 Nguyễn Thị Vân Hà Nội

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ

 Y TẾ VIỆT MỸ

 Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (mã chứng khoán: AMV) trân trọng kính mời các quý vị cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, chi tiết như sau:

  1.     Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 05 năm 2019
  2.      Địa điểm: Khách sạn Crowne Plaza West Hà Nội, số 36 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội
  3.     Thành phần tham dự đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu chứng khoán AMV theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/04/2019 được lập bởi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Trường hợp quý cổ đông không thể tham dự Đại hội, có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự đại hội theo Mẫu của Công ty (đính kèm theo thư mời họp này).

     Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

-                      Mẫu Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tổ chức ngày 26/05/2019;

Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: http://amvibiotech.com/; Trường hợp không tải được hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

    Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội

Để việc tổ chức đại hội được thành công tốt đẹp, quý cổ đông xin vui lòng xác nhận tham dự Đại hội/ủy quyền tham dự Đại hội (Theo mẫu đính kèm) trước 16 giờ 00 phút ngày 24 tháng 05 năm 2019 hoặc chuyển trực tiếp cho Công ty, gửi qua đường bưu điện, điện thoại theo địa chỉ sau:

-       Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

Địa chỉ: Tầng 1, B10, số 79/3 Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng, phường Tân Phú, Quận 7, TP Hồ Chí Minh

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

-       Chi nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Hà Nội

Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà VTC online, số 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

   Đề nghị quý cổ đông đến tham dự vui lòng mang theo:

-       Đối với cá nhân: Thông báo mời họp, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu (bản gốc – bắt buộc), giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản gốc – bắt buộc (nếu người tham dự là người được ủy quyền)) để làm thủ tục dự họp.

-       Đối với tổ chức: Thông báo mời họp, Bản sao Giấy chứng nhận doanh nghiệp/ĐKKD/Quyết định thành lập, CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu của người dự họp (bản gốc – bắt buộc), giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản gốc – bắt buộc (nếu người tham dự đại hội không phải là người đại diện theo pháp luật/người đứng đầu tổ chức)) để làm thủ tục dự họp.

Trân trọng!

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

 

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

 Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:

1. Chương trình họp

2. Quy chế đại hội

3. Mẫu Giấy ủy quyền

4. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019

5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2018 và phương hướng hoạt động năm 2019

6. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2018 và định hướng hoạt động năm 2019

7. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2019

8. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

9. Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận

10.Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

11. Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Giám đốc công ty

12. Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ

13. Tờ trình thông qua chuyển sàn giao dịch cổ phiếu của Công ty từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

14. Tờ trình về việc thay đổi thành viên HĐQT

15. Tờ trình phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

16. Mẫu phiếu biểu quyết

17. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

LIÊN HỆ

  • HOTLINE: 028 36361334

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.amvibiotech.com

ĐỊA CHỈ

Văn phòng Hà Nội
     Tel: (+84)04-32007901
Trụ sở chính : 48-50M Hòang Quốc Việt , Phường Phú Mỹ , Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Green Dark_Green Oranges Yellow
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top