Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn - Nguyễn Thị Nhung

Created on Thursday, 13 September 2018 15:29
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nhung
- Mã chứng khoán: AMV 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.032.600 CP (tỷ lệ 18,56%) 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.200.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.832.600 CP (tỷ lệ 14,13%) 
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu cá nhân 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/09/2018