Đặng Nhị Nương - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 1.118.200 CP

Created on Thursday, 27 September 2018 14:36
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
- Mã chứng khoán: AMV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.370.400 CP (tỷ lệ 5,05%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.118.200 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.488.600 CP (tỷ lệ 9,18%)
- Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến thị trường không thuận lợi
- Ngày bắt đầu giao dịch: 27/08/2018
- Ngày kết thúc giao dịch: 25/09/2018.