Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đôgn bằng văn bản

CÔNG TY CỔ PHẦN

SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

-------------------------

 Số: 15.11/2018/NQHĐQT/AMV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 11 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

 

-                           Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

-                           Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;

-                           Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/11/2018.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

-     Ngày đăng ký cuối cùng:  06/12/2018

-     Lý do thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

-     Thời gian tổ chức thực hiện: Dự kiến từ ngày 12/12/2018 đến ngày 02/01/2019

-     Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty

-     Nội dung lấy ý kiến:

1          Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính công ty;

2          Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2: Ủy quyền cho bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VT. 

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

LIÊN HỆ

  • HOTLINE: (+84)024-32151114

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.amvibiotech.com

ĐỊA CHỈ

Văn phòng Hà Nội
     Tel: (+84)024-32151114
Trụ sở chính :Tầng 1, B10, số 79/3 Hoàng Văn Thái, Khu TTTM Tài chính quốc tế Phú Mỹ Hưng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Template Settings
Select color sample for all parameters
Green Dark_Green Oranges Yellow
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top