Bản tin cổ đông

                                

CÔNG TY CỔ PHẦN

SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

-------------------------

 Số: 17.09/2018/NQHĐQT/AMV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------------------------------

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

 

-                           Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

-                           Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;

-                           Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/09/2018.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:Thông qua các giao dịch giữa Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV) với Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (công ty con của AMV) về mua bán hàng hóa, máy móc, thiết bị, dịch vụ….

-HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa AMV và Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ giá trị tối đa bằng 5% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của AMV.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- HĐQT, BKS;

- Lưu VT. 

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nhung
- Mã chứng khoán: AMV 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.032.600 CP (tỷ lệ 18,56%) 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.200.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.832.600 CP (tỷ lệ 14,13%) 
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu cá nhân 
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/09/2018
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Văn Hải 
- Mã chứng khoán: AMV 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 2.490.000 CP (tỷ lệ 9,18%) 
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.800.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 690.000 CP 
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2,54% 
- Ngày không còn là cổ đông lớn: 10/09/2018
- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Hải 
- Mã chứng khoán: AMV 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 1.200.000 CP (tỷ lệ 4,43%) 
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.800.000 CP 
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.000.000 CP 
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11,06% 
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 10/09/2018.

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Văn Hải

- Mã chứng khoán: AMV
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.441.700 CP (Tỷ lệ: 12.69%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 951.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.490.000CP (Tỷ lệ: 9,18%)
- Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 31/08/2018.

LIÊN HỆ

  • HOTLINE: 028 36361334

 

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website: www.amvibiotech.com

ĐỊA CHỈ

Văn phòng Hà Nội
     Tel: (+84)04-32007901
Trụ sở chính : 48-50M Hòang Quốc Việt , Phường Phú Mỹ , Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

Template Settings
Select color sample for all parameters
Green Dark_Green Oranges Yellow
Background Color
Text Color
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family
Direction
Scroll to top