Nghị quyết HĐQT về thông qua quy chế quản trị nội bộ công ty & thành lập tiểu bản của HĐQT

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

(V/v Thông qua quy chế nội bộ quản trị công ty ; Thành lập các tiểu ban của HĐQT)

 

–                           Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

–                           Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;

–                           Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/02/2017.

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ.

Điều 2: Thông qua việc thành lập tiểu ban nhân sự, lương, thưởng của HĐQT Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ như sau:

2.1 Chức năng, nhiệm vụ

Tư vấn, tham mưu cho HĐQT trong việc hoạch định chiến lược phát triển nguồn nhân lực, cán bộ quản lý cấp cao, công tác quản lý lao động và tiền lương, tiền thưởng trong công ty;

– Xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý liên quan đến công tác tổ chức cán bộ của Công ty;

– Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo từng thời điểm.

2.2 Nhân sự

– Bổ nhiệm ông Lê Quang Chung – Thành viên HĐQT độc lập làm trưởng Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng Công ty.

– Giao cho ông Lê Quang Chung – Trưởng Tiểu ban nhân sự, lương, thưởng sắp xếp nhân sự của Tiểu ban phù hợp các với quy định hiện hành.

Điều 3: Thông qua việc thành lập tiểu ban Chính sách phát triển của HĐQT Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ như sau:

3.1 Chức năng, nhiệm vụ

Xác định các chiến lược phát triển, mục tiêu và kế hoạch cũng như những chỉ tiêu thành tích cơ bản của Công ty;

– Xác định các ưu tiên hoạt động;

– Xây dựng chính sách cổ tức;

– Đánh giá hiệu quả dài hạn các hoạt động của Công ty;

– Chức năng, nhiệm vụ của Tiểu ban Chính sách phát triển có thể được điều chỉnh cho phù hợp theo từng thời điểm.

3.2 Nhân sự

– Bổ nhiệm bà Đặng Nhị Nương– Chủ tịch HĐQT làm trưởng Tiểu ban Chính sách phát triển Công ty.

– Giao cho bà Đặng Nhị Nương – Trưởng Tiểu ban Chính sách phát triển sắp xếp nhân sự của Tiểu ban phù hợp các với quy định hiện hành.

Điều 4: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ.

Điều 5: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ.

Điều 6: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

 

Nơi nhận:

– Như Điều 6;

– HĐQT, BKS;

– Lưu VT. 

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

 

1. Quy chế nội bộ quản trị công ty

2. Quy chế hoạt động của HĐQT

3. Quy chế hoạt động Ban kiểm soát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *