Nghị Quyết Và Biên Bản Họp ĐHĐCĐ Năm 2016 (Full)

Công Ty Cổ Phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ Trân Trọng !

1/ Biên bản họp ĐHCD năm 2016 (Click vào để xem)

2/ Nghị Quyết ĐHĐCĐ Năm 2016 (Click vào để xem)

3/ Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết (Click vào để xem)

4/ Biên Bản Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông (Click vào để xem)

5/ Báo Cáo Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị – Ban Giám Đốc Năm 2015 Và Phương Hướng Năm 2016 (Click vào để xem)

6/ Báo Cáo Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát (Click vào để xem)

7/ Tờ Trình Chuyển Quỹ Đầu Tư Phát Triển (Click vào để xem)

8/ Tờ Trình Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán (Click vào để xem)

9/ Tờ Trình Chế Độ Thù Lao Của HĐQT Và Ban Kiểm Soát (Click vào để xem)

10/ Tờ Trình Giải Thể Và Thu Hồi Vốn (Click vào để xem)

136 thoughts on “Nghị Quyết Và Biên Bản Họp ĐHĐCĐ Năm 2016 (Full)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *