Nghị Quyết Và Biên Bản Họp ĐHĐCĐ Năm 2016 (Full)

Công Ty Cổ Phần SXKD Dược & TTB Y Tế Việt Mỹ Trân Trọng !

1/ Biên bản họp ĐHCD năm 2016 (Click vào để xem)

2/ Nghị Quyết ĐHĐCĐ Năm 2016 (Click vào để xem)

3/ Biên Bản Kiểm Phiếu Biểu Quyết (Click vào để xem)

4/ Biên Bản Kiểm Tra Tư Cách Cổ Đông (Click vào để xem)

5/ Báo Cáo Hoạt Động Của Hội Đồng Quản Trị – Ban Giám Đốc Năm 2015 Và Phương Hướng Năm 2016 (Click vào để xem)

6/ Báo Cáo Hoạt Động Của Ban Kiểm Soát (Click vào để xem)

7/ Tờ Trình Chuyển Quỹ Đầu Tư Phát Triển (Click vào để xem)

8/ Tờ Trình Lựa Chọn Đơn Vị Kiểm Toán (Click vào để xem)

9/ Tờ Trình Chế Độ Thù Lao Của HĐQT Và Ban Kiểm Soát (Click vào để xem)

10/ Tờ Trình Giải Thể Và Thu Hồi Vốn (Click vào để xem)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *