Báo cáo không còn là cổ đông lớn – Nguyễn Thị Hồng Hải

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Hải

– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.010.500 CP (tỷ lệ 5,3%)
Số lượng cổ phiếu đã bán tại ngày làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư sở hữu từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng: 830.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi): 1.180.500 CP (tỷ lệ 3,11%)
Ngày thực hiện giao dịch (hoặc thực hiện hoán đổi) làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn/nhà đầu tư nắm giữ từ 5% chứng chỉ quỹ của quỹ đóng: 10/12/2019.

119 thoughts on “Báo cáo không còn là cổ đông lớn – Nguyễn Thị Hồng Hải

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *