NGHỊ QUYẾT ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

(1) Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 (Click vào để xem)

(2) Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Click vào để xem)

(3) Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (Click vào để xem)

(4) Tờ trình chế độ thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát 2015 (Click vào để xem)

(5) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán tài chính cho năm 2015 (Click vào để xem)

(6) Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên 2015 (Click vào để xem)

(7) Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 – Kế hoạch sản xuất năm 2015 (Click vào để xem)

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *