Bà Đặng Nhị Nương – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đăng ký bán 7.500.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 12.594.076 CP (Tỷ lệ: 13,82%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 7.500.000 CP
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 5.094.076 CP (Tỷ lệ: 5,59%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 28/04/2021
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 27/05/2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *