Bà Đặng Nhị Nương – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty đăng ký mua 2.195.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.094.076 CP (Tỷ lệ: 5,59%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.195.000 CP
– Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 7.289.076 CP (Tỷ lệ: 5,56%)
– Phương thức giao dịch: Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu qua thành viên lưu ký
– Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 27/05/2022 đến ngày 31/05/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *