Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ – Đặng Nhị Nương – Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 6.194.076 CP (tỷ lệ 6,80%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 11.194.076 CP (tỷ lệ 12,29%)
– Ngày thực hiện giao dịch: 01/03/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *