Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 21,1575 tỷ đồng lên 271,1575 tỷ đồng

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Uỷ ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán như sau:

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ từ 21.157.500.000 đồng lên 271.157.500.000 đồng của Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đã được kiểm toán bởi Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tại Hà Nội. Báo cáo kiểm toán này được phát hành ngày 23/06/2020 và sẽ được Hội đồng quản trị AMV trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua.

Chi tiết Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *