Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016

  1. 1.      Giải trình lợi nhuận sau thuế thay đổi từ 10% trở lên so với báo cáo cùng kỳ năm trước và chuyển từ lỗ ở kỳ trước sang lãi ở kỳ này

–          Kết quả kinh doanh năm 2015:

+ Doanh thu:                       8.054.848.829 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế:           (654.065.413) đồng

–          Kết quả kinh doanh năm 2016:

+ Doanh thu:                      11.438.964.741 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế:             811.385.583 đồng

Lợi nhuận sau thuế năm 2016 của Công ty là số dương và tăng so với cùng kỳ năm trước là 1.465.450.996 đồng. Nguyên nhân trong năm Chúng tôi đẩy mạnh doanh thu bán hàng hóa sản xuất và bán hàng hóa thương mại, mặc khác Chúng tôi thực hiện cắt giảm chi phí, do đó doanh thu và lợi nhuận trong kỳ đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

  1. 2.      Giải trình số liệu, kết quả hoạt động kinh doanh có sự chênh lệch trước và sau kiểm toán

STT

Chi tiêu tài chính

Số liệu trước kiểm toán (đồng)

(1)

Số liệu sau kiểm toán (đồng)

(2)

Chênh lệch (đồng)

(3) = (2)-(1)

Nguyên nhân

1

Thu nhập khác

13.696.210

178.210

-13.518.000

Điều chỉnh lại doanh thu, chi phí khi thanh lý tài sản cổ định theo quy định của Thông tư 200/2014/TT-BTC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *