Báo cáo thay đổi sở hữu của cổ đông lớn – Bùi Văn Hải

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Bùi Văn Hải

– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.051.500 CP (Tỷ lệ: 18,63%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.609.800 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.441.700 CP (Tỷ lệ: 12.69%)
– Ngày giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu: 30/08/2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *