Báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn – Nguyễn Thị Nhung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Nhung
– Mã chứng khoán: AMV 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.032.600 CP (tỷ lệ 18,56%) 
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.200.000 CP 
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.832.600 CP (tỷ lệ 14,13%) 
– Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu cá nhân 
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 07/09/2018

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *