Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu cổ đông lớn – Nguyễn Thị Hồng Hải

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Hải
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 3.195.500 CP (tỷ lệ 8,42%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 201.200 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.994.300 CP (tỷ lệ 7,88%)
– Lý do thay đổi sở hữu: nhu cầu cá nhân
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/11/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *