Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu cổ đông lớn – Lê Đức Khanh

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Đức Khanh
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.314.600 CP (tỷ lệ 11,68%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.500.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 12.814.600 CP (tỷ lệ 9,77%)
– Lý do thay đổi sở hữu: nhu cầu cá nhân
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 08/06/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *