Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu cổ đông lớn – Lê Đức Khanh ngày 22/06/2022

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Đức Khanh
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.814.600 CP (tỷ lệ 7,48%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.814.600 CP (tỷ lệ 6,72%)
– Lý do thay đổi sở hữu: nhu cầu cá nhân
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/06/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *