Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu cổ đông lớn – Nguyễn Thị Hồng Hải ngày 05/07/2022

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hồng Hải
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 9.512.040 CP (Tỷ lệ:7.25 %)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 500.000  CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9.012.040 CP (Tỷ lệ:6,87 %)
– Lý do thay đổi sở hữu: nhu cầu cá nhân
– Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 05/07/2022.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.