Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ trở thành công ty con của AMV

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Uỷ ban và Quý Sở về việc AMV đã hoàn tất việc mua 25.000.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 83,33% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ). Theo đó, kể từ ngày 22/06/2017, Công ty CP Đầu tư bệnh viện Việt Mỹ là công ty con của AMV.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *