ĐẶNG NHỊ NƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT, GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 0 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.488.600 CP (tỷ lệ 9,18%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 3.000.000 CP 
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.488.600 CP (tỷ lệ 9,18%)
– Lý do không thực hiện giao dịch hết số cổ phiếu đăng ký: Do diễn biến thị trường không thuận lợi
– Ngày bắt đầu giao dịch: 17/05/2019
– Ngày kết thúc giao dịch:14/06/2019.

One thought on “ĐẶNG NHỊ NƯƠNG – CHỦ TỊCH HĐQT, GIÁM ĐỐC – ĐÃ MUA 0 CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *