2 thoughts on “Giải trình chậm CBTT thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *