Nghị quyết HĐQT thông qua đề cử ứng viên HĐQT, BKS để bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:27.06/2018/NQ-HĐQT/AMV

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2018

 

 

 

 

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  •  Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ban hành ngày 06 tháng 06 năm 2017 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
  • Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

 

Hội đồng quản trị đã có tờ trình với nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Vũ Văn Ngát; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thương theo nguyện vọng cá nhân.

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên cũng như để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty thì việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020 là hết sức cần thiết. Do đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội sẽ tiến hành:

– Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

– Bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát.

HĐQT cũng đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ, trong đó có thông báo về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát. Tuy vậy, hết thời hạn quy định, Công ty không nhận được văn bản đề cử, ứng cử nào từ các Cổ đông và Nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên đề bầu bổ sung vào HĐQT, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

QUYẾT NGHỊ

 

Điều 1:Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Họ tên: Nakatani Yoshitaka

Giới tính: Nam 

Sinh năm: 1964

Quốc tịch: Nhật Bản

Trình độ: Đại học

Điều 2:Thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020 để bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 như sau:

Họ tên: Vũ Thu Thủy

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Sinh năm: 1985      

Trình độ: Cử nhân chuyên ngành kế toán

Điều 3:Ðiều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

 

           

Nơi nhận:                                          

–          Như trên

–          Lưu.

TM. HỘI ÐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *