Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (công ty con)

                                

CÔNG TY CỔ PHẦN

SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

————————-

 Số: 17.09/2018/NQHĐQT/AMV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 09 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

 

–                           Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

–                           Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;

–                           Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/09/2018.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:Thông qua các giao dịch giữa Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV) với Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (công ty con của AMV) về mua bán hàng hóa, máy móc, thiết bị, dịch vụ….

-HĐQT thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa AMV và Công ty Cổ phần Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ giá trị tối đa bằng 5% tổng tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của AMV.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– HĐQT, BKS;

– Lưu VT. 

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

One thought on “Nghị quyết HĐQT thông qua giao dịch với Công ty CP Đầu tư Bệnh viện Việt Mỹ (công ty con)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *