Nghị quyết HĐQT về bổ sung chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

(V/v bổ sung nội dung vào chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017)

 

–                           Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

–                           Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:Thông qua bổ sung vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 20/02/2017 nội dung sau:

– Tờ trình về thoái vốn tại công ty con.

Điều 2: Giao cho bà Đặng Nhị Nương – Chủ tịch HĐQT triển khai thực hiện các công việc, sửa đổi, bổ sung các tờ trình có liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1 để báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ theo quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– HĐQT, BKS;

– Lưu VT. 

 

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *