Nghị quyết HĐQT về đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Đề cử ứng viên HĐQT, Ban kiểm soát để bầu tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

  • Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  •  Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  • Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26 tháng 07 năm 2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
  • Căn cứ Điềulệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Hội đồng quản trị đã có tờ trình với nội dung miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Bách Mộng Hà, bà Hoàng Oanh và miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với các ông, bà: Hà Thị Thu Trang, Đặng Thị Giang, Phan Thị Hoa theo nguyện vọng cá nhân.

Từ tình hình thực tế phát sinh như trên cũng như để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ thì việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020 là hết sức cần thiết. Do đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, Đại hội sẽ tiến hành:

– Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị.

– Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát.

HĐQT cũng đã công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ, trong đó có thông báo về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Ban kiểm soát. Tuy vậy, hết thời hạn quy định, Công ty không nhận được văn bản đề cử, ứng cử nào từ các Cổ đông và Nhóm cổ đông. Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp để thảo luận và thông qua danh sách các ứng viên đề bầu bổ sung vào HĐQT, Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:         Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại ĐHĐCĐ bất thường  năm 2017 như sau:

–          Ông Nguyễn Anh Quân.

–          Ông Lê Quang Chung

Điều 2:         Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung vào Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015 – 2020 tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 như sau:

–          Bà Nguyễn Thị Thương.

–          Bà Lê Thị Hương.

–          Bà Nguyễn Hương Giang.

Điều 3: Ðiều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

           

 

Nơi nhận:                                           

–          Như trên

–          Lưu VT.

TM. HỘI ÐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *