Nghị quyết HĐQT về lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

CÔNG TY CỔ PHẦN

SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

————————-

 Số: 27.06/2017/NQHĐQT/AMV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

 

Bình Phước, ngày 27 tháng 06 năm 2017

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

(V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017)

 

–                           Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

–                           Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;

–   Căn cứ Nghị quyết số 02/2017AMV//NQ-ĐHĐCĐTN của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25 tháng 06 năm 2017;

–                           Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/06/2017.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Quốc tế (IFC) làm đơn vị thực hiện soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2017 của Công ty.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc Công ty tiến hành đàm phán, ký kết hợp đồng kiểm toán theo quy định.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– HĐQT, BKS;

– Lưu VT. 

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *