Nghị quyết HĐQT về thay đổi ngày chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Thực hiện việc công bố thông tin theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & TTB Y tế Việt Mỹ xin báo cáo Quý Uỷ ban và Quý Sở về việc công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 như sau:

–     Ngày đăng ký cuối cùng:  20/01/2017

–     Lý do thực hiện: Tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

–     Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau

–     Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau

–     Nội dung họp:

  • Thông qua các thay đổi trong thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
  • Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
  • Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014;
  • Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *