Nghị quyết HĐQT về trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN

SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

————————-

 Số: 1006/2019/NQHĐQT/AMV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức)

 

–                           Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

–                           Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;

–                           Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 1006/2019/BBHĐQT/AMV ngày 10/06/2019.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/AMV/NQ-ĐHĐCĐTN ngày 26/05/2019 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ như sau:

-Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

– Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 27.115.750 CP

– Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.115.750 CP

– Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 CP

– Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.846.300 CP

– Mệnh giá : 10.000 đồng

– Tổng mệnh giá phát hành: 108.463.000.000 đồng (Một trăm linh tám tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu đồng)

– Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

– Tỷ lệ phát hành : 40% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận 40 cổ phần mới)

– Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 421 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được tính như sau : 421 x 40% = 168,4 CP. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 168 cổ phần ; 0,4 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

–    Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

–    Phương thức phân phối :

+ Đối với Chúng khoán đã lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với Chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại trụ sở công ty

–    Lưu ký và niêm yết cổ phiếu : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán.

–    Ngày chốt danh sách chia cổ tức bằng cổ phiếu : Dự kiến Quý 3/2019

–    Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu : Dự kiến Quý 3, 4/2018

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– HĐQT, BKS;

– Lưu VT. 

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *