Nghị quyết HĐQT về trả cổ tức bằng cổ phiếu

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

(V/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức)

 

–                           Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

–                           Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SX KD Dược và TTB Y tế Việt Mỹ;

–                           Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/08/2018.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ như sau:

-Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ

– Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

– Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 27.115.750 CP

– Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 27.115.750 CP

– Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 CP

– Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.423.150 CP

– Mệnh giá : 10.000 đồng

– Tổng mệnh giá phát hành: 54.231.500.000 đồng (Năm mươi tư tỷ, hai trăm ba mươi mốt triệu, năm trăm nghìn đồng)

– Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

– Tỷ lệ phát hành : 20% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận 20 cổ phần mới)

– Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông sở hữu 421 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được tính như sau : 421 x 20% = 84,2 CP. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 84 cổ phần ; 0,2 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

–    Nguồn vốn thực hiện phát hành : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2018.

–    Phương thức phân phối :

+ Đối với Chúng khoán đã lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với Chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu taiạ trụ sở công ty

–    Lưu ký và niêm yết cổ phiếu : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

–    Ngày chốt danh sách chia cổ tức bằng cổ phiếu : Dự kiến Quý 3/2018

–    Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu : Dự kiến Quý 3, 4/2018

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 2;

– HĐQT, BKS;

– Lưu VT. 

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *