Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty tại Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN

SXKD DƯỢC & TTB Y TẾ VIỆT MỸ

————————-

 Số: 18.09/2018/NQHĐQT/AMV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

———————————-

 

TP Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 09 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP SẢN XUẤT KINH DOANH DƯỢC

VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ VIỆT MỸ

(V/v thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty tại Hà Nội)

 

–          Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

–          Căn cứ Điều lệ Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV);

–          Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 18 tháng 09 năm 2018.

 

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:Thông qua việc thay đổi địa chỉ chi nhánh Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ tại Hà Nội như sau :

Địa chỉ cũ: Tầng 2, tòa nhà Trung Yên 1, khu đô thị Trung Yên, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Địa chỉ mới : Tầng 4, tòa nhà VTC online, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Điều 2:Thông qua việc giao cho bà Đặng Nhị Nương – Giám đốc công ty thực hiện các công việc có liên quan để thay đổi địa chỉ chi nhánh.

Điều 3:Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện.

 

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Lưu VT. 

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

ĐẶNG NHỊ NƯƠNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *