Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Người có liên quan đến Thành viên HĐQT; Giám đốc – Đã bán 587.272 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 587.272 CP (tỷ lệ 0,64%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Nhị Nương
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám đốc; Ủy viên HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.094.076 CP (tỷ lệ 5,59%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 587.272 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch của người thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ: 0%)
– Phương thức giao dịch: Khớp lệch, thỏa thận
– Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 15/09/2021 đến ngày 27/09/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *