NGUYỄN THỊ QUỲNH ANH – NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN ĐẾN THÀNH VIÊN HĐQT; GIÁM ĐỐC – ĐĂNG KÝ BÁN 1.468.180 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.468.180 CP (tỷ lệ 3,87%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Nhị Nương
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT; Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.424.340 CP 
– Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1.468.180 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/01/2021
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 09/02/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *