Nguyễn Thị Quỳnh Anh – Người có liên quan đến TV HĐQT/Giám đốc- đã bán 1.468.180 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Quỳnh Anh
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.055.452 CP (tỷ lệ 3,87%)
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Nhị Nương
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên HĐQT; Giám đốc
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Con
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 5.424.340 CP 
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 1.468.180 CP
– Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 587.272 CP (Tỷ lệ: 1,1%)
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
– Thời gian thực hiện giao dịch từ ngày 11/01/2021 đến ngày 04/02/2021

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *