Nguyễn Thị Yến Oanh – Người có liên quan đến TV Độc Lập HĐQT- đã mua 10.000 CP

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Yến Oanh
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP
– Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Khánh Nguyên
– Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên độc lập HĐQT
– Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Vợ
– Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP
– Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 10.000 CP (Tỷ lệ: 0,007%)
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
– Thời gian thực hiện giao dịch ngày : 17/10/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *