Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2018

1. Chương trình họp

2. Quy chế làm việc của đại hội

3. Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS

4. Báo cáo của HĐQT về kết quả thực hiện năm 2017, kế hoạch năm 2018

5. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả thực hiện năm 2017, kế hoạch năm 2018

6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả thực hiện năm 2017, kế hoạch năm 2018

7. Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018

8. Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 ; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

9. Tờ trình phân phối lợi nhuận

10. Tờ trình về việc chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc công ty; Thù lao của HĐQT, BKS năm 2017.

11. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

12. Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh

13. Tờ trình báo cáo sử dụng vốn của đợt phát hành riêng lẻ năm 2017 và thay đổi mục đích sử dụng vốn tại Công ty CP bệnh viện Việt Mỹ

14. Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ

15. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị Công ty

 16. Quy chế bầu cử

17. Mẫu phiếu biểu quyết

18. Mẫu phiếu bầu cử

19. Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018

 20. Tờ trình danh sách ứng viên HĐQT, BKS

21. Mẫu giấy ủy quyền

22. Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT

23. Sơ yếu lý lịch ứng viên Ban kiểm soát

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *