TB trước giao dịch – Đặng Nhị Nương – Thành viên HĐQT kiêm GĐ từ ngày 06/07/2022

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 7.289.076 cp (tỷ lệ  5,56%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.289.076 CP (tỷ lệ 6,32%)
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Khớp lệnh, thỏa thuận
– Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 06/07/2022 đến ngày 05/08/2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *