Thông báo gửi quý cổ đông không nhận được thư mời họp ĐHCĐ năm 2021

Kính gửi quý cổ đông!
Ngày 25/04/2021, Công ty CP Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ đã hoàn tất việc gửi thư mời và các thông tin liên quan đến cổ đông có quyền tham dự họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức thư bảo đảm gửi qua đường bưu điện. Tuy nhiên, đến hiện tại có 89 thư chưa chuyển đến Quý cổ đông do thông tin địa chỉ cung cấp của Quý cổ đông cho Trung tâm lưu ký không chính xác/không có hoặc sai số điện thoại.
Do vậy để đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, kính đề nghị Quý Cổ đông nào có tên trong danh sách này đến/liên lạc trực tiếp tới Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (điện thoại: 028 6650 1148 (TP.HCM)  hoặc 024-32151114 (TP.Hà Nội)) để lấy thư mời và các tài liệu liên quan.

Lưu ý: Danh sách này có thể còn tiếp tục. Công ty sẽ tiếp tục thông báo đến Quý Cổ đông khi có công văn hoàn lại của đơn vị chuyển phát nhanh.

Trân trọng kính báo!

Trân trọng!
Tài liệu đính kèm

AMV_Danh sách cổ đông không gửi được thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *