Thông báo giao dịch của cổ đông nội bộ – Đặng Nhị Nương

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đặng Nhị Nương
– Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc
– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 342.800 CP (tỷ lệ 1,26%)
– Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 300.000 CP
– Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu cá nhân
– Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
– Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 11/09/2017
– Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 06/10/2017.
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *