Thông báo tham gia ứng cử, đề cử để bầu bổ sung vào thành viên HĐQT, BKS

THÔNG BÁO

 THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

 ĐỂ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT

  TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Căn cứ:

– Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các văn bản thi hành;

– Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

– Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ (AMV);

Mục tiêu:

–          Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;

–          Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên thành công tốt đẹp và ổn định bộ máy quản lý hoạt động kinh doanh.

Để chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của AMV, Hội đồng quản trị Công ty xin thông báo tới các cổ đông Quy định cụ thể về việc ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020 theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

A. Điều kiện đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

I. Điều kiện đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT:

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

–          Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

–          Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.

–          Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị

Theo các quy định hiện hành, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

–          Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị như sau:

 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên.
 • Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên.
 • Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 ứng viên.
 • Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 ứng viên.
 • Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

II. Điều kiện đề cử, ứng cử và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát:

Theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau đây:

–          Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;

–          Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;

–          Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

–          Kiểm soát viên công ty cổ phần niêm yết phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát

Theo các quy định hiện hành, thì điều kiện đề cử và ứng cử như sau:

–          Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát như sau:

 • Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên.
 • Từ 10% đến dưới 30% được đề cử 02 ứng viên.
 • Từ 30% đến dưới 50% được đề cử 03 ứng viên.
 • Từ 50% đến dưới 65% được đề cử 04 ứng viên.
 • Từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

III. Quyền đề cử của Hội đồng quản trị

Căn cứ các quy định hiện hành, trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát thông qua cổ đông/nhóm cổ đông đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

B. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào HĐQT/BKS

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT/BKS bao gồm:

 • Đơn xin ứng cử hoặc đề cử ứng cử viên vào HĐQT/BKS (theo mẫu);
 • Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
 • Bản sao CMND hoặc hộ chiếu và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.
 • Sao kê tài khoản để chứng minh thời gian nắm giữ liên tục tối thiểu 06 tháng theo quy định.

Quý cổ đông lưu ý: Người được đề cử, tự ứng cử vào chức danh thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Do vậy, HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định gửi hồ sơ đề cử, ứng cử bằng văn bản trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ trước 16h ngày 13/02/2017 để hoàn thiện thủ tục theo quy định.

        Nơi nhận hồ sơ đề cử, ứng cử

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông – Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Dược & Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ.

Địa chỉ: A30-A31, Đường D1, P.Linh Tây, Q.Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: 08 62908914                                  Fax: 08 62908914

Ngoài phong bì cần ghi rõ “Hồ sơ đề cử/ứng cử vào HĐQT, BKS”

IV. Mẫu tài liệu

1. Download file mẫu tài liệu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *