Thông báo trở thành cổ đông lớn – Ngô Văn Bình

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Văn Bình

– Mã chứng khoán: AMV
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 723.800 CP (tỷ lệ 1,9%)
– Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.400.000 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 2.123.800 CP (tỷ lệ 5,59%)
– Ngày trở thành cổ đông lớn: 02/12/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *