Thư mời họp và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thư mời họp;

Chương trình họp;

Quy chế làm việc;

Mẫu giấy ủy quyền;

Mẫu Phiếu biểu quyết;

Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;

Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021;

Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên năm 2020 và kế hoạch hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;

 Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán;

Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020; kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS 2021;

Tờ trình thành lập bộ phận kiểm toán nội bộ Công ty;

Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Tờ trình thông qua sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty theo Luật DN 2020;

Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty; thông qua Quy chế hoạt động HĐQT; thông qua Quy chế hoạt động của BKS;

Tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ cho cổ đông chiến lược;

Tờ trình tiếp tục thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Dự thảo quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán;

Dự thảo quy chế của Ban kiểm soát;

Dự thảo quy chế của Hội đồng quản trị;

Dự thảo quy chế quản trị nội bộ;

Dự thảo Điều lệ theo Luật DN 2020;

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *