UBCKNN nhận được đầy đủ tài liệu hồ sơ đăng ký chào báo cổ phiếu riêng lẻ của CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ tài liệu Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ ngày 10/3/2017 của CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ. Phương án chào bán được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 số 01/2017/AMV/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/2/2017, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2017/QĐ-HĐQT ngày 10/3/2017, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2017/NQ-HĐQT ngày 13/4/2017, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27.03/2017/NQHĐQT/AMV ngày 27/3/2017 và các quy định của pháp luật.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *